+ สายสัมพันธ์ระหว่างราชจักรีวงศ์กับสกุลบางสกุล

+ ต้นสกุลของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

+ ราชสกุลสายพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)

+ สายสกุลของท้าวมังสี (ขำ)

+ สายสกุลของหม่อมเทวาธิราช (ม.ร.ว. แดง อิศรเสนา)

+ สายสกุลของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

+ สายสกุลเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

+ สายราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล เป็นบุตร หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล กับหม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
(ราชสกุลเดิม ฉัตรไชย) สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ

 • หม่อมหลวง อรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  (หลาน 2 คน คือ เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
 • หม่อมหลวง พลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์
  (หลาน 1 คน คือ เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์)
 • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ)
  (หลาน 1 คน เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)

การศึกษา

 • ระดับประถมและมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์
 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโคต้า (North Dakota State University) สาขาการวางแผนภาค (Community and Regional Planning) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

 • พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2521 – 2546 ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2526 - กรกฎาคม 2557
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี 2534 - 2549

กิจกรรมอื่นๆ ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่างๆ เช่น

 • มูลนิธิดิศกุลใน พระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ
 • กรรมการวัดนิเวศธรรมประวัติ
 • กรรมการโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 2557 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • 2550 ตติยจุลจอมเกล้า
 • 2543 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • 2538 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • 2533 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • 2529 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright © Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited 2007
All rights reserved.